Monthly Archives: January 2018

Ngài Hungkar Thuyết Giảng tại Seattle (2016)

VENERABLE HUNGKAR DORJE RINPOCHE SEATTLE 2016 3 Ngày Thuyết Giảng Đặc Biệt dành cho Cộng Đồng Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche được sanh vào gia đình của những vị chứng đắc và giác ngộ. Ngài là Trụ Trì của Tu … Continue reading

Posted in Teachings | Leave a comment