Videos

Golog (2018)
VAJRAKILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to Enlightenment)
Pháp Kim Cang Lực Sĩ hóa giải chướng ngại trên đường giác ngộ

Golog (2017)
Monlam – Prayers for World Peace  – Đại Lễ Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình (8 videos)

Seattle (2016)
Oral Transmission on Amitayus  (6 videos)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala  (9 videos)
Transforming Obscurations on the Path to Buddhahood   (6 videos)

Seattle (2013)
Lojong (12 videos)