Author Archives: Denise

VAJRAKILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to Enlightenment) Pháp Kim Cang Lực Sĩ hóa giải chướng ngại trên đường giác ngộ

VAJRAKILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to Enlightenment) (1/7) VAJRAKILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to Enlightenment) (2/7) VAJRA KILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to Enlightenment) (3/7) VAJRAKILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to Enlightenment) (4/7) VAJRAKILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to Enlightenment) (5/7) VAJRAKILAYA Drupchen (Clearing Obstacles to … Continue reading

Posted in Teachings | Leave a comment

Sacred Stupa for World Peace

Lung Ngon Thubten Chokhor Ling Golog, Tibet Towards the end of the millennium, Orgyen Kusum Lingpa, his son Hungkar Dorje Rinpoche, and the monastic and lay communities of Lung Ngon Thubten Chokhor Ling Monastery in Golog, as well as numerous people from … Continue reading

Posted in Teachings | Leave a comment

Ngài Hungkar Thuyết Giảng tại Seattle (2016)

VENERABLE HUNGKAR DORJE RINPOCHE SEATTLE 2016 3 Ngày Thuyết Giảng Đặc Biệt dành cho Cộng Đồng Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche được sanh vào gia đình của những vị chứng đắc và giác ngộ. Ngài là Trụ Trì của Tu … Continue reading

Posted in Teachings | Leave a comment

The AMITAYUS Practice

Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ  

Posted in Teachings | Leave a comment

ORGYEN DZAMBHALA Practice – Pháp Tu Quán Orgyen Dzambhala

 

Posted in Teachings | Leave a comment

Oral Transmission on ORGYEN DZAMBHALA (Wish Fulfilling) – Pháp Tu Tài Bảo Như-Ý Phật

Oral Transmission on Orgyen Jambhala (1/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (2/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (3/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (4/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (5/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (6/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (7/9) Oral Transmission on … Continue reading

Posted in Videos | Leave a comment

Oral Transmission on AMITAYUS – Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ

AMITAYUS (1) AMITAYUS (2) AMITAYUS (3) AMITAYUS (4) AMITAYUS (5) AMITAYUS (6)                          

Posted in Videos | Leave a comment