Author Archives: Denise

Ngài Hungkar Thuyết Giảng tại Seattle (2016)

VENERABLE HUNGKAR DORJE RINPOCHE SEATTLE 2016 3 Ngày Thuyết Giảng Đặc Biệt dành cho Cộng Đồng Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche được sanh vào gia đình của những vị chứng đắc và giác ngộ. Ngài là Trụ Trì của Tu … Continue reading

Posted in Teachings | Leave a comment

AMITAYUS Practice – Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ

Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ  

Posted in Teachings | Leave a comment

ORGYEN DZAMBHALA Practice – Pháp Tu Quán ORGYEN DZAMBHALA

Posted in Teachings | Leave a comment

Oral Transmission on ORGYEN DZAMBHALA (Wish Fulfilling) – Pháp Tu Tài Bảo Như-Ý Phật

Oral Transmission on Orgyen Jambhala (1/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (2/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (3/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (4/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (5/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (6/9) Oral Transmission on Orgyen Jambhala (7/9) Oral Transmission on … Continue reading

Posted in Videos | Leave a comment

Oral Transmission on AMITAYUS – Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ

AMITAYUS (1) AMITAYUS (2) AMITAYUS (3) AMITAYUS (4) AMITAYUS (5) AMITAYUS (6)                          

Posted in Videos | Leave a comment

MONLAM – Prayers for World Peace – Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình

MONLAM (1) MONLAM (2) MONLAM (3) MONLAM (4) MONLAM (5) MONLAM (6) MONLAM (7) MONLAM (8)

Posted in Videos | Leave a comment

LOJONG Bodhisattva Mind Training – Pháp Tu Tâm của Bồ Tát

LOJONG _ Bodhisattva Mind Training (1/12) LOJONG  (2) LOJONG  (3) LOJONG  (4) LOJONG  (5) LOJONG  (6) LOJONG  (7) LOJONG  (8) LOJONG  (9) LOJONG  (10) LOJONG  (11) LOJONG  (12)  

Posted in Videos | Leave a comment