Blog Archives

Teachings and Oral Transmission on Amitayus_Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ

Hungkar Dorje Rinpoche (1/6) AMITAYUS – BUDDHA of LONG LIFE (Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ) Hungkar Dorje Rinpoche (2/6) AMITAYUS – BUDDHA of LONG LIFE (Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ) Hungkar Dorje … Continue reading

Gallery | Leave a comment