Sacred Stupa for World Peace

Lung Ngon Thubten Chokhor Ling

Golog, Tibet

Towards the end of the millennium, Orgyen Kusum Lingpa, his son Hungkar Dorje Rinpoche, and the monastic and lay communities of Lung Ngon Thubten Chokhor Ling Monastery in Golog, as well as numerous people from all over the world and all walks of life, participated in the construction of the great stupa for world peace.

The stupa was completed in 1999 and dedicated during the year 2000. Inside the stupa are more than 1,000 sets of the Kanjur, the sacred scriptures of the Buddha. Each set of Kanjur contains 108 volumes, so there are a total of over 108,000 volumes of the words of the Buddha, the Sutras. In addition many other sacred texts such as the Rinchen Terzod, collections of the treasure teachings or termas, were also placed inside.

Gracing the inside of the stupa in the dome are thousands of sacred images, statues of Buddhas and Bodhisattvas. Many precious jewels as well as gold and silver have been placed in huge vats of melted butter which is then solidified. Over twenty such huge vats with this powdered gold, silver, and jewelry and tons of rice, barley and tea are inside in the center of the stupa. Some of the sacred statues are extremely rare dating from the time of the Buddha. Many remarkable relics from the time of the historic Buddha, as well as the previous Buddha before Shakyamuni or the third Buddha of this eon, have been carefully placed inside. Hair from Guru Rinpoche, pieces of the clothes of Yeshe Tsogyal, parts of the robes of two of the Buddha’s principle disciples, Shariputra and Maudgalyayana, and relics from many great mahasiddhas and lamas of Tibet and India are also part of the remarkable sacred relics that are in the dome. Robes from the 14th Dalai Lama and the Panchen Lama are also part of the holy relics.

The base of the structure is about seventy meters long on each side and the spire stands at about fifty meters from the ground. The top spire section required more than twenty people to put in place, as there were no cranes available in the region. Under the stupa were placed knives, swords, guns and other weapons to pacify violence and war. The weapons have been placed pointing in the four directions with jewelry and precious jewels in the center. The entire structure is enormous in size and is astounding to see as one approaches the valley leading up to the monastery. It appears almost as large as a mountain and is akin to one of the great pyramids of Egypt. The stupa is probably easily visible by satellite hovering high above the earth’s surface and would certainly be one of the largest man-made objects in the entire region.

The great stupa for world peace is a miraculous structure which will generate far reaching benefits to humanity and the entire world. The entire region in which the stupa and monastery are located was inhabited only by nomads about thirty years ago. It is even more remarkable to consider that the stupa represents the sacred vision of Orgyen Kusum Lingpa who brought this vision through to completion in the midst of major obstacles. In this lifetime His Holiness has overcome many extreme hardships. Having been a beggar in extreme poverty, a nomad and suffering in prison for many years during the cultural revolution, he is one of only a handful of lamas who survived the radical upheaval experienced by Tibet and the near destruction of the thousand year old tradition of Tibetan Buddhism. The last hundred years of this millennium have been extreme and tumultuous in many ways. The great stupa for world peace is certainly one of the major positive forces for world peace of our time and is an auspicious indication of the future evolution of the enlightenment of humanity, now and far into the future.

Posted in Teachings | Leave a comment

Ngài Hungkar Thuyết Giảng tại Seattle (2016)

VENERABLE HUNGKAR DORJE RINPOCHE
SEATTLE 2016
3 Ngày Thuyết Giảng Đặc Biệt dành cho Cộng Đồng

kungkar

Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche được sanh vào gia đình của những vị chứng đắc và giác ngộ. Ngài là Trụ Trì của Tu Viện Thubten Chokor Ling ở bên Tây Tạng. Ngài cũng làmnhững công tác từ thiện, nhân đạo như xây trường học, bệnh viện, lập chương trình gây quỹ giúp đỡ người già yếu và tàn tật. Lời giảng dậy của Ngài đã lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới và đem lại hạnh phúc và thanh tịnh cho rất nhiều người.

Thuyết Giảng và Truyền Khẩu Pháp Vô Lượng Thọ Phật Amitâyus
Amitâyus là vị Phật của trường thọ, phước báu và trí huệ. Khi cuộc sống của con người bị đe doạ bởi bịnh tật, tai nạn hoặc thọ mạng ngắn ngủi, đó là một sự cản trở lớn trên bước đường tu hành của chúng ta. Chúng ta cần mạnh khoẻ, sống thọ, phước báu và trí huệ để đạt được mục đích trong cuộc sống và thành tựu trên con đường giác ngộ. Pháp của Phật Amitâyus rất quý báu, khi thực hành pháp môn này, chúng ta sẽ tiêu trừ tật bệnh, không bị chết yểu và tăng trưởng tâm từ bi, phước báu, và trí tuệ. Thành tâm hành trì sẽ giúp được bản thân và những người chung quanh. Tu tập, hành trì pháp môn này với tâm đại từ, đại bi sẽ được vô lượng phước đức, hóa giải vô số khổ đau, phiền não, kể cả bệnh tật và nghiệp chuớng.

Thuyết Giảng và Truyền Khẩu Pháp Phật Tài Bảo
Orgyen Dzambhala là hoá thân của Phật Liên Hoa Sanh cùng với tám thân tướng của Ngài trong hình thức Phật Tài Bảo. Phật Liên Hoa Sanh đã ẩn giữ pháp mật tạng kiết tường này và đã được Đại Sư Orgyen Kusum Lingpa khai mở và truyền lại cho Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche. Đây là pháp môn quý giá cho những chúng sanh đang gặp khó khăn về tài chánh, hoàn cảnh khổ đau, hoặc bất hạnh. Sự vi diệu của pháp môn này mang lại cho hành giả sự thành công, hạnh phúc, tài lọc, trí tuệ và phước báu. Pháp của Phật Tài Bảo hoá giải những sự khó khăn, nghèo khổ, và tăng trưởng phước duyên và tài bảo. Nếu thực hành pháp này với cái tấm lòng từ bi, rộng lượng và vị tha đối với mọi chúng sinh, hành giả sẽ đuợc nhiều phước báu, trí huệ.

Chuyển Hoá Những Chướng Ngại và Phiền Não Thành Phật Quả
Tất cả chúng sinh đều có bản tính giác ngộ. Chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc và bình yên. Chúng ta có thể hóa giải được những phiền não, khổ đau của cõi ta bà này bằng cách Tu tập, hành trì. Tu hành giúp cho chúng ta giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng con đường đạt đến Phật Quả không phải dễ dàng. Đó là một con đường đầy chướng ngại và phiền não vì tâm thức chúng sanh thường bị mê mờ. Những chướng ngại này che mắt chúng sanh nhận ra “Phật tánh” sẳn có của mình. Những khó khăn này cản trở chúng ta trên buớc đường tu tập, hành trì. Tâm trí bị mê mờ, càng ngăn cản chúng sanh trên con đuờng tu chứng đến Phật Quả. Chư Phật cũng từng là những chúng sanh, nhờ đã chuyển hóa được những nghiệp chướng che mờ Phật tánh, nên mới chứng đắc và giác ngộ giải thoát.

Contact: Anthony 425.772.3488 / Denise 425.772.3317
Email: seattleteachings@gmail.com

 

 

 

 

Posted in Teachings | Leave a comment

The AMITAYUS Practice

Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ

AmityusNghi Quy1Nghi Quy2

Nghi Quy3Nghi Quy4Nghi Quy5Nghi Quy6Nghi Quy7Nghi Quy_8

 

Posted in Teachings | Leave a comment

ORGYEN DZAMBHALA Practice – Pháp Tu Quán Orgyen Dzambhala

 

Posted in Teachings | Leave a comment

Oral Transmission on ORGYEN DZAMBHALA (Wish Fulfilling) – Pháp Tu Tài Bảo Như-Ý Phật

Oral Transmission on Orgyen Jambhala (1/9)

Oral Transmission on Orgyen Jambhala (2/9)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala (3/9)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala (4/9)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala (5/9)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala (6/9)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala (7/9)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala (8/9)
Oral Transmission on Orgyen Jambhala (9/9)

 

 

Posted in Videos | Leave a comment

Oral Transmission on AMITAYUS – Pháp Tu Quán Phật Di Đà Vô Lượng Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Videos | Leave a comment

MONLAM – Prayers for World Peace – Cầu Nguyện Thế Giới Hòa Bình

MONLAM (1)

MONLAM (2)
MONLAM (3)
MONLAM (4)
MONLAM (5)
MONLAM (6)
MONLAM (7)
MONLAM (8)

Posted in Videos | Leave a comment