Ngài Hungkar Thuyết Giảng tại Seattle (2016)

VENERABLE HUNGKAR DORJE RINPOCHE
SEATTLE 2016
3 Ngày Thuyết Giảng Đặc Biệt dành cho Cộng Đồng

kungkar

Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche được sanh vào gia đình của những vị chứng đắc và giác ngộ. Ngài là Trụ Trì của Tu Viện Thubten Chokor Ling ở bên Tây Tạng. Ngài cũng làmnhững công tác từ thiện, nhân đạo như xây trường học, bệnh viện, lập chương trình gây quỹ giúp đỡ người già yếu và tàn tật. Lời giảng dậy của Ngài đã lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới và đem lại hạnh phúc và thanh tịnh cho rất nhiều người.

Thuyết Giảng và Truyền Khẩu Pháp Vô Lượng Thọ Phật Amitâyus
Amitâyus là vị Phật của trường thọ, phước báu và trí huệ. Khi cuộc sống của con người bị đe doạ bởi bịnh tật, tai nạn hoặc thọ mạng ngắn ngủi, đó là một sự cản trở lớn trên bước đường tu hành của chúng ta. Chúng ta cần mạnh khoẻ, sống thọ, phước báu và trí huệ để đạt được mục đích trong cuộc sống và thành tựu trên con đường giác ngộ. Pháp của Phật Amitâyus rất quý báu, khi thực hành pháp môn này, chúng ta sẽ tiêu trừ tật bệnh, không bị chết yểu và tăng trưởng tâm từ bi, phước báu, và trí tuệ. Thành tâm hành trì sẽ giúp được bản thân và những người chung quanh. Tu tập, hành trì pháp môn này với tâm đại từ, đại bi sẽ được vô lượng phước đức, hóa giải vô số khổ đau, phiền não, kể cả bệnh tật và nghiệp chuớng.

Thuyết Giảng và Truyền Khẩu Pháp Phật Tài Bảo
Orgyen Dzambhala là hoá thân của Phật Liên Hoa Sanh cùng với tám thân tướng của Ngài trong hình thức Phật Tài Bảo. Phật Liên Hoa Sanh đã ẩn giữ pháp mật tạng kiết tường này và đã được Đại Sư Orgyen Kusum Lingpa khai mở và truyền lại cho Tôn Giả Hungkar Dorje Rinpoche. Đây là pháp môn quý giá cho những chúng sanh đang gặp khó khăn về tài chánh, hoàn cảnh khổ đau, hoặc bất hạnh. Sự vi diệu của pháp môn này mang lại cho hành giả sự thành công, hạnh phúc, tài lọc, trí tuệ và phước báu. Pháp của Phật Tài Bảo hoá giải những sự khó khăn, nghèo khổ, và tăng trưởng phước duyên và tài bảo. Nếu thực hành pháp này với cái tấm lòng từ bi, rộng lượng và vị tha đối với mọi chúng sinh, hành giả sẽ đuợc nhiều phước báu, trí huệ.

Chuyển Hoá Những Chướng Ngại và Phiền Não Thành Phật Quả
Tất cả chúng sinh đều có bản tính giác ngộ. Chúng ta ai cũng muốn được hạnh phúc và bình yên. Chúng ta có thể hóa giải được những phiền não, khổ đau của cõi ta bà này bằng cách Tu tập, hành trì. Tu hành giúp cho chúng ta giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Nhưng con đường đạt đến Phật Quả không phải dễ dàng. Đó là một con đường đầy chướng ngại và phiền não vì tâm thức chúng sanh thường bị mê mờ. Những chướng ngại này che mắt chúng sanh nhận ra “Phật tánh” sẳn có của mình. Những khó khăn này cản trở chúng ta trên buớc đường tu tập, hành trì. Tâm trí bị mê mờ, càng ngăn cản chúng sanh trên con đuờng tu chứng đến Phật Quả. Chư Phật cũng từng là những chúng sanh, nhờ đã chuyển hóa được những nghiệp chướng che mờ Phật tánh, nên mới chứng đắc và giác ngộ giải thoát.

Contact: Anthony 425.772.3488 / Denise 425.772.3317
Email: seattleteachings@gmail.com

 

 

 

 

This entry was posted in Teachings. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s